Lokale/regionale opschaling, implementatie en borging van e-health


Op deze website vindt u meer informatie over de DEHA methode. Het laat u zien waarom u het zou kunnen gebruiken, wat u ervan kan verwachten en hoe u dit doet. 

Maatschappelijke urgentie en de digitale revolutie maken dat digitale oplossingen (e-health) onmisbaar zijn voor goede, betaalbare en effectieve zorg en welzijn in Nederland. Toch is er van brede adoptie van e-health toepassingen nog een sprake binnen Nederland. Daarom is op 1 januari 2015 de Delftse EHealth Academie (DEHA) opgericht. De initiatiefnemers zijn: de gemeente Delft, TU Delft, Ziggo, Haagse Hogeschool en een aantal zorgaanbieders. DEHA is het eerste initiatief in Nederland dat zich richt op brede adoptie van e-health toepassingen binnen een stad/regio. 

eHealth levert een bijdrage aan de kracht van de participatiesamenleving. Denk daarbij aan het langer thuis wonen, het beter zorgen door betere informatie of het zelf uitvoeren van zorgtaken met digitale ondersteuning. DEHA ziet dat e-health motiveert om actief bij te dragen aan eigen kwaliteit van leven en zorgt voor betere therapietrouw. eHealth biedt ook kansen voor zorgaanbieders: meer ‘eigen regie’ van patiënten en cliënten, betere kwaliteit behandelingen en een lager gebruik van zorgvoorzieningen.

Om te komen tot brede adoptie van e-health, dient een proces doorlopen te worden van opschaling, implementatie en borging van e-health toepassingen binnen de samenleving en bij zorgaanbieders. Dit kan niet door een partij worden gerealiseerd. Het betreft een ingewikkeld samenspel van allerlei informele en formele organisaties (stakeholders) binnen een stad en/of regio. Dit omdat de dienstverlening met elkaar verbonden is aan een geografische gebied. Wordt dit niet lokaal/regionaal opgepakt, dan ontstaat er versnippering en kwaliteitsverschillen in de e-health dienstverlening. Het ministerie van VWS stelt in haar e-health voortgangsrapportage van 6 oktober 2016: “Naast nieuwe technologieën zijn ook nieuwe vormen van samenwerking in het systeem en de maatschappij belangrijk om te komen tot andere processen voor gezondheid en zorg. Juist lokaal en regionaal is het verbinden van partijen in een actief netwerk of ecosysteem cruciaal om duurzaam innovaties op te schalen. In Delft is een voorbeeld van een succesvol ecosysteem”.

Wat levert het op?

DEHA is een leernetwerk, bestaande uit zorgvragers (cliënten, klanten, inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers), vertegenwoordigers en bepalers van formele en informele zorgaanbieders, gemeente(n), kennisinstellingen, innovators en financiers. Samen wordt gewerkt om onderstane situatie(s) te realiseren:

 • Samenleving. Meer mediawijze inwoners en meer inwoners die e-health toepassingen gaan gebruiken en daardoor meer eigen regie hebben over hun leven en daardoor langer vitaal en gezond (thuis) kunnen blijven (wonen).
 • Zorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn voorzien van contacten, kennis en vaardigheden om het innovatieproces in hun instelling succesvol te doorlopen en te komen tot continue succesvolle implementatie en borging van e-health toepassingen in het primaire proces.
 • Kennisinstellingen. Zorgaanbieders zijn verrijkt met nieuwe kennis en inzichten door de koppeling met kennisinstellingen. Bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Aan de andere kant ook kennisinstellingen voorzien van kennis en kunde om studenten af te leveren met goede kennis over e-health toepassingen in hun vakgebied.
 • Innovators. Zorgaanbieders zijn verrijkt met nieuwe kennis en inzichten door de koppeling met ondernemers en innovators. Ook koppelingen met gemeenten en financiers.
 • Gemeenten en financiers. Gewerkt wordt aan zorgsubstitutie door de inzet van e-health. Betere kwaliteit van leven. Meer mensen die meedoen in de samenleving. Versterken lokale economie. Toerusten nieuwe zorgmedewerkers met e-health kennis en kunde.

 

Dit doet DEHA door te werken aan:

 • Bewustwording. DEHA creëert bewustwording van de mogelijkheden van e-health door het breed communiceren van voorbeelden op een aansprekende manier, bijvoorbeeld door de inzet van ambassadeurs, aansprekende communicatie en inspirerende events.
 • Motivatie. DEHA zorgt voor motivatie door de meerwaarde van e-health duidelijk te maken: gemak en betere gezondheid voor bewoners, een businesscases en verbetering van kwaliteit voor instellingen. Ze verzamelt aansprekende voorbeelden uit de mensen die deelnemen, scherpe businesscases, en faciliteert het maken van een businesscases door instellingen.
 • Kennis. DEHA maakt kennis beschikbaar: welke e-health oplossingen werken voor welk doel en in welke situatie? Welke mensen kennen die oplossingen? Het heeft collecties apps toegesneden op profielen van aandoeningen.
 • Vaardigheden. DEHA geeft bewoners en instellingen de vaardigheden om e-health succesvol te kunnen gebruiken: praktische tips, begeleiding, trainingen en projectondersteuning.
 • Ontmoeting. DEHA geeft partners de gelegenheid elkaar te ontmoeten en gezamenlijk na te denken, te discussiëren.
 • Praktische projecten. DEHA faciliteert het initiëren en uitvoeren van projecten door mensen met ervaring te makelen en schakelen aan mensen met ambities.

DEHA methode

In de afgelopen jaren hebben we veel lessen geleerd. Er zijn tal van activiteiten, kennissessies, beursvloeren, onderzoeken en projecten uitgevoerd. Er zijn lessen geleerd over hoe er bewustwording gecreëerd kan worden bij inwoners (100.000+) en professionals, hoe inwoners en professionals gemotiveerd kunnen worden om de nieuwe toepassingen te omarmen en hoe opgeschaald kan worden binnen de zorgaanbieders en samenleving.

Deze lessen hebben we nader uitgewerkt en opgetekend in de DEHA methode. Het geeft de stappen weer die regio’s en steden dienen zetten om te komen tot een lokaal/regionaal leernetwerk. Dit leernetwerk werkt dan samen om de knelpunten – onbekendheid; slechte ervaringen van inwoners en professionals; toepassing nu bovenop het bestaande; gegevens toepassingen niet gebruikt door professionals en inpassing in keten op te pakken en op te lossen.

We maken dus een duidelijk scheiding tussen het ‘levende leernetwerk in Delft’ en de ‘methode’. De DEHA methode is een generieke beschrijving van het proces om structureel en gecoördineerd te werken binnen een stad aan het opschalen, implementeren en borgen van e-health toepassingen. Het is in elke regio/stad te gebruiken, door het goed in te passen in uw eigen regio/stad.

We delen de DEHA methode gratis met u. We hebben verschillende vormen van dienstverlening voor u ontwikkeld, om het maximale voor uw regio/stad uit de methode te halen. Voor meer informatie en/of het aanvragen van de DEHA methode kunt u doen door een mail te sturen aan Dick-Jan Zijda (zie contact). 

Dienstverlening

Wilt u aan de slag met uw eigen lokale/regionale EHealth Academie? Hieronder kunt u lezen hoe wij u kunnen ondersteunen.

Gesprek. In het gesprek ontvangt u de DEHA methode. U gaat zelf aan de slag in uw stad of regio. Geïnteresseerden kunnen zijn: medewerkers van gemeenten, zorgverzekeraar, regionale samenwerkingsverbanden en samenwerkende zorgaanbieders.

Training voor een dag. Geïnteresseerden krijgen een training van een dag om te leren van de ervaringen in Delft en er wordt actief meegedacht om een lokaal/regionaal Plan van Aanpak op te stellen. Uw investering bedraagt €750,-.

Coaching. DEHA is betaald aangehaakt bij lokale/regionale EHealth Academies als coach.

Startpakket lokale EHealth Academie. Uw stad krijgt de basisinfrastructuur. Dit bestaat uit: de digitale omgeving, opstellen Plan van Aanpak, samenstellen lokaal ondersteuningsbureau, rondgang langs de directeuren en ophalen knelpunten en mede-organiseren van enkele bijeenkomsten. Uw investering bedraagt €5.000,- €15.000,-

 

Contact

U kunt de DEHA bereiken op:
06 1936 3342
dzijda[apestaart]innovasi.nl
Methode op www.deha.nl
Leernetwerk in Delft op www.deha.nu

Adres
Leeuwendaallaan 83,
2281GL te Rijswijk

En
IBAN: NL95INGB0668649380
BTW: NL168981701B01
KVK: 61558265

LinkedIn